Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal


Declarație de consimțământ

Prin prezenta, îmi dau consimțământul, în calitate de persoană vizată, pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal sus-menționate („Datele”) pe care le furnizez în mod voluntar către Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL („Dr. Reddy’s”), în scopurile specificate în prezenta declarație de consimțământ:

Prelucrarea Datelor este limitată la următoarele scopuri:

 • (i) furnizarea de informații relevante privind produsele din portofoliul Dr. Reddy’s în scopul promovării și creării de conștientizare în legătură cu respectivele produse, precum și cu activitatea comercială a Dr. Reddy’s în general, furnizarea de informații medicale sau științifice privind produsele Dr. Reddy’s și alte informații utile pentru domeniul meu de activitate;
 • (ii) cercetare și sondaje desfășurate de sau pe seama Dr. Reddy’s, cu implicarea profesioniștilor în domeniul sănătății;
 • (iii) primirea de articole medicale și buletine informative, prin diferite mijloace de comunicare (de ex., email, whatsapp, viber, sms);
 • (iv) primirea de informații privind evenimente, cursuri, instruiri și conferințe cu conținut medical-științific, organizate de Dr. Reddy’s sau de alți organizatori; și
 • (v) în scopuri de raportare internă Dr. Reddy’s (de ex., statistici).

Mi-am dat consimțământul din proprie voință și voluntar pentru prelucrarea Datelor de către Dr. Reddy’s Laboratories Romania S.R.L., companiile din cadrul grupului Dr. Reddy’s (afiliați) sau furnizorii de servicii ai Dr. Reddy’s implicați în aducerea la îndeplinire a scopurilor sus-menționate, situați în România sau în alte țări UE și non-UE, care prelucrează Datele în numele Dr. Reddy’s și sunt obligați contractual să adere la reglementările aplicabile privind protecția datelor și să asigure o protecție adecvată a Datelor. Mi-am dat consimțământul că Datele mele să poată fi transferate și prelucrate în țări UE sau non-UE.

Înțeleg că am dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment prin trimiterea unei notificări prin email către Dr. Reddy’s la: gdpr@drreddys.ro, care va produce efecte pentru viitor. Totuși, sunt informat privind faptul că retragerea consimțământului nu afectează caracterul legal al prelucrării desfășurate în baza consimțământului dat anterior retragerii. Înțeleg că orice întrebări privind prezentul consimțământ sau prelucrarea de către Dr. Reddy’s a datelor cu caracter personal în general pot fi adresate folosind adresa de email: gdpr@drreddys.ro sau datele de contact indicate în Notificarea privind Prelucrarea Datelor.

Sunt informat privind faptul că informații suplimentare privind prelucrarea Datelor pot fi găsite în Notificarea privind Prelucrarea Datelor aflată în continuarea acestei Declarații, care mi-a fost înmânată împreună cu prezenta Declarație de Consimțământ, pe care am citit-o și am înțeles-o.

Înțeleg prezenta Declarație de Consimțământ și îmi dau consimțământul pentru prelucrarea Datelor în scopurile de mai sus, conform celor menționate în Declarație și în Notificarea privind Prelucrarea Datelor.

Notificare privind Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Informații Generale

Prezenta Notificare privind Prelucrarea datelor are rolul de a vă informa privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și privind drepturile dvs. legate de această prelucrare în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) și cu legislația locală suplimentară privind protecția datelor.

2. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și care sunt datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor?

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL, persoană juridică română, care este înregistrată și funcționează conform legilor din România, având sediul social în București, str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, etaj 5, spațiul 1, cod poștal 074134, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/6590/2010, Cod Unic De Înregistrare 27144903, e-mail: gdpr@drreddys.ro („Dr. Reddy’s”).

Aveți posibilitatea de a contacta oricând responsabilul nostru cu protecția datelor, folosind următoarele date de contact: adresa de e-mail gdpr@drreddys.ro, adresa poștală: Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL, Strada Daniel Danielopolu nr. 30-32, spațiul 1, etaj 5, cod poștal 074134, sector 1, București.

3. Ce categorii de date prelucrăm și de unde provin?

Prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal, astfel cum sunt definite în declarația de consimțământ, respectiv prenume și nume, oraș, email, nr. de telefon, angajator / locul de desfășurare a activității, adresa locului de desfășurare a activității, județ, cod poștal, specialitate, cod de indentificare profesională (de ex: cod CUIM).

Acestea sunt puse la dispoziție de persoanele vizate, prin formularul de înscriere pe website.

4. În ce scopuri și pe ce temei legal sunt prelucrate Datele Dvs.?

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul:

 • (i) furnizării de informații relevante privind produsele din portofoliul Dr. Reddy’s în scopul promovării și creării de conștientizare în legătură cu respectivele produse, precum și cu activitatea comercială a Dr. Reddy’s în general, furnizării de informații medicale sau științifice privind produsele Dr. Reddy’s și alte informații utile pentru domeniul dvs. de activitate;
 • (ii) cercetării și sondajelor desfășurate de sau pe seama Dr. Reddy’s cu implicarea profesioniștilor în domeniul sănătății;
 • (iii) primirii de articole medicale și buletine informative prin diferite mijloace de comunicare (de ex., email, whatsapp, viber, sms);
 • (iv) primirii de informații privind evenimente, cursuri, instruiri și conferințe cu conținut medical-științific organizate de Dr. Reddy’s sau alți organizatori; și
 • (v) în scopuri de raportare internă Dr. Reddy’s (de ex., statistici).

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs., conform articolului 6, alineatul 1, litera a) din GDPR.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și furnizarea datelor sus-menționate sunt voluntare. Nu aveți nicio obligație de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal, și furnizarea datelor dvs. cu caracter personal nu constituie o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. Dacă nu ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, acest lucru nu va avea nicio consecință pentru dvs.

Dacă trebuie să utilizăm Datele dvs. pentru un alt scop, vă vom anunța și vă vom oferi temeiul legal care ne permite să facem acest lucru.

5. Către cine sunt transmise datele cu caracter personal?

În cadrul Dr. Reddy’s, numai persoanele și organele care necesită Datele dvs. pentru îndeplinirea scopurilor sus-menționate vor primi acces la respectivele date.

În cadrul grupului nostru de societăți, Datele dvs. sunt furnizate către anumite societăți din cadrul grupului dacă acestea îndeplinesc la nivel central sarcini cheie pentru afiliați din cadrul grupului de societăți sau îndeplinesc funcții inter-societare în baza structurii organizaționale sau dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor sus-menționate.

Putem transfera Datele dvs. către autorități de supraveghere, instanțe judecătorești sau alte autorități, în măsura în care este necesar pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din conținutul prevederilor legislației aplicabile sau pentru exercitarea, constatarea sau apărarea drepturilor legale, în măsura în care este permis de lege.

Lucrăm de asemenea cu furnizori de servicii pentru ducerea la îndeplinire a scopurilor sus-menționate, situați în România sau în alte țări UE. Respectivii furnizori de servicii prelucrează Datele dvs. în numele Dr. Reddy’s și exclusiv în conformitate cu instrucțiunile noastre. Aceștia sunt obligați contractual să adere la reglementările aplicabile privind protecția datelor și să asigure un nivel adecvat de protecție a Datelor.

În unele cazuri, dezvăluim datele cu caracter personal către furnizori de servicii sau societăți din grup situate în afara Zonei Economice Europene („țări terțe”), în care un nivel adecvat de protecție al datelor nu este garantat prin legile aplicabile. În astfel de cazuri adoptăm măsurile adecvate pentru a asigura protecția Datelor dvs. și pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor.

Prin urmare, vom transfera Datele dvs. numai către destinatari din țări terțe dacă aceștia au încheiat clauze contractuale standard UE privind protecția datelor cu caracter personal cu noi și au introdus Reguli Corporatiste Obligatorii. Așadar, Datele dvs. pot fi transferate și prelucrate în țări UE sau non-UE.

Informații suplimentare, precum și o copie a măsurilor adoptate pot fi obținute de la contactele menționate mai sus.

6. Pe ce perioadă păstrăm Datele Dvs. cu Caracter Personal?

Datele cu caracter personal sus-menționate sunt păstrate pe o durată de 10 ani (cu excepția cazurilor în care, prin reglementări legale, este stabilită o perioadă de stocare mai mare, stiuatie în care stocarea se vă face pentru această perioadă) sau până în momentul în care vă retrageți consimțământul exprimat în Declarația de Consimțământ.

7. Ce drepturi privind protecția datelor aveți?

Aveți următoarele drepturi, în condițiile și în limitele prevăzute de GDPR:

 • a) dreptul de acces: puteți primi informații privind prelucrarea datelor și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;
 • b) dreptul la rectificare: puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete;
 • c) dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, informarea altor operatori privind solicitarea de ștergere;
 • d) dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • e) dreptul la portabilitatea datelor: puteți cere să primiți Datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a cere transmiterea acestor date unui alt operator;
 • f) dreptul la opoziție: vă puteți opune la prelucrarea datelor pentru oprirea acesteia;
 • g) dreptul de a depune o plângere: puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), cu adresa în B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, România, dacă apreciați că prelucrarea datelor încalcă prevederile GDPR.

În scopul exercitării acestor drepturi, puteți contacta Dr. Reddy’s folosind datele de contact evidențiate mai sus.

Revizuirea acestei Notificări privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

Dr. Reddy’s poate face periodic modificări la Cadrul Global privind Confidențialitatea și Prelucrarea Datelor, inclusiv orice alt document sau documente la care se face referire și / sau legat de acesta și această Notificare privind Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările obligațiilor sale legale sau de reglementare sau modul în care ne ocupăm de Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. Orice revizuire / modificare a Cadrului Global de Confidențialitate a Datelor, inclusiv orice alt document sau documente la care se face referire și / sau legat de acesta și această Notificare privind Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi comunicate în mod corespunzător.